Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Dział Dodatków Mieszkaniowych zajmuje się m.in. zbieraniem, opracowywaniem dokumentacji oraz przygotowywaniem decyzji dotyczących przyznania dodatków mieszkaniowych na terenie Gminy Grodków.

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć w Dziale Dodatków Mieszkaniowych wniosek na odpowiednim druku (można go otrzymać w OPS), wraz z deklaracją o wysokości dochodów w gospodarstwie domowym.

Właściciel domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu oraz rachunki dotyczące wydatków.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy można składać w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie.

U W A G A 

 Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,  dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. 

W praktyce oznacza to, iż składając wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego np. w marcu przyznanie dodatku nastąpi od kwietnia. 

Osoby korzystające z dodatków mieszkaniowych aby zachować ciągłość w jego otrzymywaniu powinny składać wnioski w ostatnim miesiącu, do którego mają przyznany obecny dodatek (np. jeśli dodatek mieszkaniowy przyznany jest na okres od 1 stycznia do 30 czerwca wówczas kolejny wniosek należy złożyć w czerwcu).

                                                 Kryterium dochodowe obowiązujące od marca 2018r.

Gospodarstwo wieloosobowe 1287,25 zł

  Gospodarstwo jednoosobowe 1802,15  zł


Dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY  

                          dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy                            

Od dnia 01 stycznia 2014r osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca , który spełnia jednocześnie następujące warunki;

1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71, poz.734, z późn.zm. )

2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

3)zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny będzie wypłacany w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. 

Dodatek energetyczny będzie wynosić miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Celem otrzymania dodatku energetycznego należy złożyć stosowny wniosek w  tut. Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie (w pokoju nr 3) .

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od 16 grudnia 2013r w godz.8 – 14.

Dodatek energetyczny przyznawany będzie na wniosek osoby uprawnionej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji.

 

 

WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 20 kwietnia 2017r. - wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2017r. do dnia 30 kwietnia 2018r. dla gospodarstwa domowego :

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,22 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,58 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,70 zł/miesiąc.

 


Do wniosku należy dołączyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.
 

Liczba odsłon: 71
2018 OPS Grodków / CMS Pro3W