Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie następujące kryteria:

 • Posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub są pozbawieni tego tytułu ale oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.
 • Średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1.925,00,-zł ( od 1 marca 2019r) i 125% w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1.375,00,-zł (od 1 marca 2019r).
 • Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego wyżej a kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.
 • Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60).
 • Przy obliczaniu dochodu nie wlicza się również dodatku pielęgnacyjnego, biorąc pod uwagę uchwałę Sądu. W uchwale z dnia 10.12.2009r sygn.akt : I OPS 8/09 NSA w Warszawie wskazał, że zasiłki i dodatki pielęgnacyjne, spełniając identyczne funkcje, nie powinny być wliczane do dochodu obliczonego na potrzeby uzyskania dodatku mieszkaniowego. Z punktu widzenia tego dochodu "zasiłek pielęgnacyjny" i "dodatek pielęgnacyjny" trzeba traktować jako określenia, które mieszczą się w pojęciu "zasiłki pielęgnacyjne", o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
 • Zajmowany lokal mieszkalny nie jest za duży w stosunku do liczby osób tzn. jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
 • Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać dla:
  1 osoby – 35 m2 (+ 30% tj. 45,50 m2)
  2 osób – 40 m2 (+ 30% tj. 52 m2)
  3 osób – 45 m2 (+30% tj. 58,50 m2)
  4 osób – 55 m2 (+ 30% tj. 71,50 m2)
  5 osób – 65 m2 (+ 30% tj. 84,50 m2)
  6 osób – 70 m2 (+30% tj. 91 m2)
  a na każdą następną osobę zwiększa się o 5 m2.
 • Normatywna powierzchnia powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami). Dla osób niepełnosprawnych, które legitymują się orzeczeniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz osób legitymujących się orzeczeniami, o których mowa w ww. ustawie o rehabilitacji, wydanymi przed 23.11.2004 r., konieczność zamieszkania w oddzielnym pokoju może być udokumentowana w szczególności zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego.

  Wysokość dodatku mieszkaniowego

  Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami mieszkaniowymi przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a wydatkami na ten cel poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości.

  Rodzaje wydatków mieszkaniowych stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r w sprawie dodatków mieszkaniowych.

  Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy domu od miesiąca następnego po złożeniu wniosku.

  Podstawowe informacje:

  • We wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i w deklaracji o wysokości dochodów należy ujmować wszystkie osoby stale zamieszkujące w danym lokalu i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe.
  • Osoby starające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego muszą stale zamieszkiwać i gospodarować w lokalu, na który ubiegają się o przyznanie dodatku.
  • Druki wniosków o: przyznanie dodatku mieszkaniowego, deklaracji o dochodach, można pobierać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie przy ul. Szpitalnej 13 w pokoju nr. 9 lub na stronie internetowej Ośrodka: www.ops.grodkow.pl
  • Formularze te wypełnia wnioskodawca, potwierdza u zarządcy, dołącza aneks czynszowy (z miesiąca w którym składa się wniosek) i składa te dokumenty w tut. Ośrodku w pok. nr 9.
   • Osoby, których lokale nie posiadają centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub gazu, do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, muszą dołączyć rachunek z energii elektrycznej, za ostatni okres rozliczeniowy (§3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych). Osoby, które posiadają umowy kompleksowe dołączają tylko jeden rachunek, osoby, które posiadają dwie odrębne umowy, jedną na sprzedaż, jedną na dystrybucję, przedkładają dwa rachunki.
   • Wywiad środowiskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, podczas wywiadu ustala się faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy. Podczas wywiadu pracownik socjalny może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, w tym szczegółowe dane dotyczące posiadanych nieruchomości, ruchomości oraz zasobów pieniężnych, co pozwala na ocenę stanu majątkowego tego gospodarstwa oraz przedstawienia innych niezbędnych dokumentów. Decyzja o przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego należy do uprawnień organu przyznającego dodatek mieszkaniowy.
   • Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
   • Odmowa przyznania dodatku może też nastąpić, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe, np. samochód (zakup, pokrywanie kosztów utrzymania samochodu do tego o znacznej wartości może stanowić o rażącej dysproporcji przy deklarowanej trudnej sytuacji finansowej nie pozwalającej we własnym zakresie regulować opłat za zajmowany lokal, mieszkania własnościowe, lokaty, obligacje itp.
   • Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego następuje również gdy w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali się, że faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.
   • Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy domu od miesiąca następnego po złożeniu wniosku.
   • W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości.
   • Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucji podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Formularz wniosku dostępny jest w zakładce  wnioski i pliki do pobrania

Strona z
2018 OPS Grodków / CMS Pro3W